Skip to main content

Berzansko posredovanje

Postanite investitor

Tržišta kapitala nude nove mogućnosti za rast.

Otvorite račun hartija od vrednosti

Posetite nas u našim prostorijama radi pripreme potrebne dokumentacije za početak trgovanja.

Trgujte hartijama od vrednosti

Omogućavamo vam pristup i poslovanje na domaćoj i svim značajnim svetskim berzama

Budite informisani

Prijavite se kako biste dobijali obaveštenja o novitetima i zanimljivim činjenicama sa svetskih berzi.

ILIRIKA je jedna od najistaknutijih i najaktivnijih brokerskih kuća sa veoma dugom tradicijom. Stvaramo mogućnosti za sticanje prihoda na lokalnim i stranim tržištima kupovinom i prodajom akcija, obveznica i drugih finansijskih instrumenata.

Povezujemo vas sa svetom investicionih mogućnosti.

Omogućavamo pristup najznačajnijim berzama u svetu.

Naši brokeri su uvek tu za vas.

Pratimo aktivnosti kompanija, kretanja na finansijskom tržištu i sentiment investitora pružajući korisne informacije klijentima radi donošenja utemeljenih investicionih odluka.

Nedeljni pregled

Nedeljni pregled finansijskih tržišta

Finansijski instrumenti

Investiciono savetovanje u formi koja vama najviše odgovara.

Komentari i analize

Komentari profesionalaca i analize naših berzanskih stručnjaka.

Prijavite se da dobijate naš newsletter

PRIJAVA

Postanite investitor, počnite da trgujete hartijama od vrednosti.

Posvećeno ulaganje omogućava dugoročni vid štednje na finansijskim tržištima razvijenih država. U okruženju visoke inflacije, investiciona kultura štiti novac od obezvređenja. ILIRIKA vam nudi veliki izbor mogućnosti za investiranje po konkurentnim uslovima.

Akcije

Državne obveznice

Korporativne obveznice

ETF fondovi

Procedura otvaranja računa

Posetite nas u sedištu Ilirike, u Ulici Kneza Mihaila 11–15/V u Beogradu, gde ćemo zaključiti Ugovor o obavljanju investicionih i drugih usluga nakon čega ćete otvoriti namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti u jednoj od kastodi banaka.

Potrebni su vam sledeći dokumenti:

Domaća fizička lica

 • važeći lični dokument (lična karta ili pasoš).

Strana fizička lica

 • kopija važećeg pasoša, overena kod javnog beležnika i prevedena kod ovlašćenog sudskog tumača,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) za nerezidente, izdat od Poreske uprave Srbije.

Domaća pravna lica

 • lični dokument zakonskog zastupnika,
 • OP obrazac,
 • otvoren namenski novčani račun kod banke,
 • dokumentacija koja dokazuje vlasništvo preko 25% pravnog lica, do konačnog vlasnika fizičkog lica i njegov važeći lični dokument,
 • overeno ovlašćenje, ako ugovore ne potpisuje zakonski zastupnik i ovlašćenje za ispostavljanje naloga.

Strana pravna lica

 • notarizovan izvod iz nadležnog registra u zemlji porekla (sa apostilom ukoliko je potreban), preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • notarizovan pasoš zakonskog zastupnika u zemlji porekla (sa apostilom ukoliko je potreban), preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • namenski novčani račun kod banke,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) nerezidenta, izdat od Poreske uprave Srbije,
 • notarizovana dokumentacija u zemlji porekla (sa apostilom ukoliko je potreban) koja dokazuje vlasništvo preko 25% pravnog lica, do konačnog vlasnika fizičkog lica i njegov važeći lični dokument, preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 • overeno i prevedeno ovlašćenje, ako ugovore ne potpisuje zakonski zastupnik i ovlašćenje za ispostavljanje naloga.

Transfer novca

 • klijent uplaćuje novac na svoj namenski novčani račun u banci pre davanja naloga za kupovinu finansijskih instrumenata.

Ispostava naloga po vašem izboru

Mi cenimo naše klijente i poštujemo njihove želje i očekivanja. Težimo da ostvarimo dugoročan odnos na obostrano zadovoljstvo. Ispostavljanje naloga za trgovanje je moguće lično, telefonom, e-mail-om ili putem aplikacije Web Pro Trader.

Online trgovanje

VIŠE

Telefon

POZOVITE NAS

E-mail adresa

PIŠITE NAM

Pitanja i odgovori

Šta su akcije?

Akcije predstavljaju vlasničke hartije od vrednosti čijom kupovinom (posedovanjem) se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva.

Vlasnik akcija kupovinom stiče deo kapitala kompanija i po osnovu svog akcijskog udela ostvaruje pravo na:

 • upravljanje,
 • dividendu,
 • likvidacioni ostatak u slučaju likvidacije preduzeća.

Akcije pružaju mogućnost ostvarivanja dobiti na uložena sredstva po dva osnova: po osnovu porasta cene akcija ili po osnovu raspodele dividende koja se deli akcionarima ukoliko kompanija ostvari pozitivan finansijski rezultat i skupština donese takvu odluku.

Šta je nominalna, a šta knjigovodstvena vrednost akcije?

Nominalna vrednost akcije predstavlja novčani iznos po kojoj se emituju akcije i po kojoj se registruju u knigovodstvu akcionarskog društva. Ovu vrednost u momentu izdavanja akcija određuje skupština akcionarskog društva.

Kod običnih akcija knjigovodstvena i nominalna vrednost su izjednačene samo u momentu emisije akcija. Kasnije, knjigovodstvena vrednost običnih akcija predstavlja računovodstvenu kategoriju i dobija se kao količnik ukupnog kapitala iz bilansa i broja akcija.

Šta je dividenda?

Dividenda je deo godišnje dobiti akcionarskog društva, koji pripada akcionaru srazmerno njegovom učešću u  kapitalu akcionarskog društva.

Ne postoji zakonska obaveza akcionarskog društva da isplati dividendu. Odluka o isplati dividende donosi se na Skupštini akcionara.

Postoje sledeći slučajevi:

 • dividenda se ne isplaćuje ukoliko je akcionarsko društvo u protekloj godini poslovalo sa gubitkom
 • ako je akcionarsko društvo u protekloj godini poslovalo sa dobitkom, ono može:
  • svojim akcionarima isplatiti dividendu u novcu
  • ili emitovati novu emisiju akcija za svoje akcionare srazmerno njihovom učešću u  kapitalu akcionarskog društva.

Šta je berza?

Berza je organizovano tržište na kome ovlašćeni berzanski posrednici trguju određenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, a sve je propraćeno standardizovanom dokumentacijom.

Uloga berze, između ostalog, je i obezbeđenje uslova i načina utvrđivanja objektivne cene akcija, što ne znači da cene akcija utvrđuju zaposleni na berzi, već da se na berzi obezbeđuju ravnopravni uslovi za susretanje ponude i tražnje za određenom akcijom, po unapred propisanim pravilima i načinima važećim za sve subjekte.

Šta je berzanski posrednik?

Berzanski posrednik (brokersko-dilersko društvo) je pravno lice osnovano po Zakonu o tržištu kapitala za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu-berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao:

 • Broker – posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta ili u ime i za račun klijenta. Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju. Provizija se plaća po izvršenju transakcije;
 • Diler – trgovac hartijama od vrednosti koji trguje u svoje ime i za svoj račun.

Ko su glavni učesnici na finansijskom tržištu?

 • Emitent (izdavalac) – pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva.
 • Investitor – svaki kupac hartija od vrednosti, pravno ili fizičko lice.
 • Institucionalni investitor – pravna lica čija je osnovna delatnost finansiranje investicija na pr. investicione banke, fondovi, osiguravajuća društva i sl. Navedeni investitori finansiranje projekata vrše kupovinom akcija na primarnom tržištu, a potom ih preprodaju na berzi, kako bi novac uložili u druge projekte.

Šta je Centralni registar hartija od vrednosti?

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (skraćeno: Centralni registar hartija od vrednosti) je institucija koja vodi jedinstvenu evidenciju zakonitih imalaca hartija od vrednosti i evidenciju o pravima iz tih hartija, kao i o pravima trećih lica na hartijama od vrednosti. Centralni registar hartija od vrednosti obavlja i poslove kliringa i saldiranja transakcija zaključenih sa hartijama od vrednosti, odnosno vrši prenos vlasništva nad hartijama od vrednosti istovremeno sa plaćanjem tako da ne može da se dogodi situacija u kojoj neko proda hartije od vrednosti i ne dobije novac.

Kako se otvara račun u Centralnom registru hartija od vrednosti?

Poslovanje Centralnog registra hartija od vrednosti se bazira na principu indirektnog pristupa, što znači da krajnji korisnici (izdavaoci hartija od vrednosti i vlasnici-imaoci hartija od vrednosti) zaključuju ugovor sa članom Centralnog registra hartija od vrednosti (brokersko-dilerska društva i banke), a oni im pružaju usluge iz nadležnosti Centralnog registra hartija od vrednosti. Te usluge obuhvataju otvaranje i administriranje računa hartija od vrednosti, izdavanje izvoda sa računa, davanje naloga Centralnom registru hartija od vrednosti za sprovođenje željenih radnji u ime svojih klijenata. To znači da vlasnici ne mogu direktno otvoriti račun u Centralnom registru hartija od vrednosti, već to za njih radi jedan od 20 članova. Za otvaranje vlasničkog računa je potrebna propisana dokumentacija za identifikaciju iz kojih član Centralnog registra hartija od vrednosti unosi informacije u bazu podataka i otvara račun klijentu.

Šta je kliring i saldiranje?

Kliring i saldiranje su radnje koje se, u Centralnom registru hartija od vrednosti obavljaju nakon realizacije naloga kupovine i prodaje. Ove radnje odnose se na međusobno poravnjavanje obaveza i potraživanja, kao i prenos prodatih hartija, sa starog na novog vlasnika kao i prenos sredstava sa račun kupca na račun prodavca.

Šta je ponuda za preuzimanje akcija?

Ponuda za preuzimanje akcija je javni poziv svim akcionarima za kupovinu njihovih akcija po jedinstvenoj ceni utvrđenoj u skladu za Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Utvrđeni rok trajanja ponude ne može biti kraći od 21 dan a ni duži od 45 dana. Ponudu za preuzimanje odobrava Komisija za hartije od vrednosti. Ponuda može biti dobrovoljna i obavezujuća. Obavezujuća ponuda za preuzimanje se odnosi na svako fizičko ili pravnoj lice koje je posredno ili neposredno, steklo 25% i veće učešće u osnovnom kapitalu akcionarskog društva.

Kontaktirajte nas i u razgovoru sa vama, pronaći ćemo najbolje rešenje za investiranje na berzi, očuvanje i rast vaših novčanih sredstava.

Pozovite nas na +381 (11) 330 1000