Skip to main content

Ograničenje odgovornosti

Trenutno se nalazite na internet sajtu kompanije ILIRIKA Investments a.d. Vaš pristup ovom sajtu i njegova upotreba određeni su opštim uslovima korišćenja i odgovarajućim zakonodavstvom. Ulaskom na internet stranicu, potvrđujete da ste upoznati sa tim opštim uslovima korišćenja, pristajete na njih i obavezani ste u skladu sa odredbama ovih opštih uslova korišćenja. Kompanija ILIRIKA Investments a.d. zadržava pravo da promeni ili dopuni opšte uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja. Preporučujemo vam da se redovno raspitujete o bilo kakvim mogućim promenama ili dopunama ovih uslova koji će biti objavljeni na ovom sajtu.

Internet sajt i domen www.ilirika.rs stvoreni su u cilju obaveštavanja javnosti o kompaniji i njenim uslugama, i ne pružaju nikakav savet, ponudu ili preporuku osim ukoliko je to izričito naglašeno. ILIRIKA Investments a.d., ulica Kneza Mihaila 11-15/V,Beograd je vlasnik i administrator ovog sajta. Kao njegov korisnik, vi se slažete i prihvatate opšte uslove korišćenja kako je dalje navedeno.

Informacije o kompaniji ILIRIKA Investments a.d. Beograd i njenim uslugama:

Skraćeni naziv: ILIRIKA Investments a.d.

Telefon: +381 11 330 10 00

Faks:+381 11 330 10 50

Internet stranica: www.ilirika.rs

E-mail adresa: info@ilirika.rs

Matični br: 17381369

PDV poreski identifikacioni broj: 100118847

Tekući račun:

265-1100310000055-78 kod Raiffeisen banke a.d. Beograd

ILIRIKA Investments a.d. Beograd (u daljem tekstu: ILIRIKA Investments a.d.) poseduje licencu za obavljanje investicionih i ostalih usluga, izdatu od strane Komisije za hartije od vrednosti, Omladinskih brigada 1/VII. Spisak licenciranih usluga kompanije ILIRIKA Investments a.d. od strane Komisije za hartije od vrednosti dostupan je javnosti na sajtu: www.sec.gov.rs.

Svi tekstovi, statistički podaci i drugi sadržaj koji su prikazani na ovom sajtu odabrani su i sačinjeni od strane vlasnika ovog internet sajta i biće smatrani kao sadržaj informativne prirode. Uprkos njihovoj informativnoj prirodi, vlasnik, ukoliko želite da sarađujete u poslovnom domenu, neće biti odgovoran za preciznost i verodostojnost prikazanih podataka.

Podaci, dokumenti, članci, mišljenja i drugi sadržaji na sajtu www.ilirika.rs ne predstavljaju poziv za
zaključivanje ugovora za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti.

Informacije

Vlasnik sajta će uz dužnu brigu pokušati da obezbedi tačnost i pravovremenost podataka i stoga zadržava pravo da promeni sadržaj internet sajta i/ili da prestane da dopunjava sajt, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, i nije odgovoran za bilo kakvu obnovu sajta. ILIRIKA Investments a.d. nije odgovorna za bilo kakvu moguće greške u sadržaju ili tačnosti i verodostojnosti objavljenih podataka, koje mogu da se jave prilikom privremenih nepodudarnosti, greški prilikom unosa ili iz drugih razloga.

Sadržaj koji je objavljen na ovom sajtu ili povezani sajtovi mogu sadržati nepravilnosti ili greške u kucanju. ILIRIKA Investments a.d. se izričito odriče odgovornosti za takve nepravilnosti i greške.

Sav sadržaj ovog sajta podložan je promenama i može postati netačan ili nevažeći u bilo kom trenutku. ILIRIKA Investments a.d. ne garantuje potpunost ni pravovremenost sadržaja ovog internet sajta.

ILIRIKA Investments a.d. nije u obavezi da ažurira bilo koji deo sadržaja internet sajta. ILIRIKA Investments a.d. zadržava pravo da izmeni sadržaj u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. ILIRIKA Investments a.d. može da unapredi ili promeni internet sajt u bilo kom trenutku.

ILIRIKA Investments a.d. nije odgovorna za:

Tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave koji su od strane trećeg lica objavljeni na internet sajtu.

Za bilo koji deo sadržaja koji je objavljen na povezanim internet sajtovima.

Karakteristike ili pouzdanost bilo kog proizvoda ili usluga koji su dobijeni preko povezanih internet sajtova.

ILIRIKA Investments a.d. nije odgovorna za oblik i sadržaj podataka koji su podneti uz pomoć hiperlinkova na drugim informativnim serverima.

Intelektualna svojina / Brend

Ovaj internet sajt predstavlja intelektualnu svojinu kompanije ILIRIKA Investments a.d. koja je pripremila sve unose za ovaj internet sajt. Svaki sadržaj, informacija, podaci, proizvodi, opisi usluga i slike na ovim sajtovima podležu zaštiti autorskih prava i drugih oblika intelektualne svojine.

ILIRIKA Investments a.d. zadržava sva prava intelektualne svojine u najširem smislu, a koja su propisana zakonom. Sadržaj koji je objavljen na ovim internet sajtovima može isključivo da se koristi u nekomercijalne svrhe. Svaka reprodukcija, izmena ili bilo kakva vrsta daljeg prosleđivanja delova ili celokupnog sadržaja koji je objavljen na ovim internet sajtovima, ili podaci koje on sadrži, zabranjeno je osim u slučaju pismenog odobrenja od same kompanije ILIRIKA Investments a.d.

Zaštita privatnosti

Internet sajt prikuplja kontaktne informacije i neke lične podatke o onim posetiocima koji bi želeli da dobiju informacije i s tim ciljem kontaktiraju kompaniju ILIRIKA Investments a.d. Beograd. Korisnici ovog sajta su isključivo odgovorni za tačnost, verodostojnost i pravovremenost njihovih ličnih podataka i kontaktnih informacija. Kontaktne informacije koriste se za uspostavljanje kontakta sa korisnicima kada god je to potrebno i kada to sam posetilac zatraži.

Lični podaci i kontaktne informacije ne koriste se ni za jednu drugu namenu i ne otkrivaju se trećim licima. Prikupljeni podaci biće korišćeni na način koji je u skladu sa važećim zakonima i ovim opštim uslovima korišćenja. Vaša IP adresa biće korišćena kako bi se locirali bilo kakvi problemi sa serverom i u cilju upravljanja sajtom.

Ograničenje odgovornosti za korišćenje internet sajta i povezanih sajtova

ILIRIKA Investments a.d. ili bilo koji njen zaposleni, direktor, zaposleni ili predstavnik nije odgovoran ni za jednu trenutnu, buduću, direktnu ili indirektnu štetu koja potiče od ili je vezana za upotrebu ovog sajta i povezanih sajtova ili nemogućnost upotrebe ovog sajta ili povezanih sajtova. Gore navedeno ograničenje odgovornosti važi i u slučaju kada je ILIRIKA Investments a.d. upoznata sa mogućnošću postojanja takve štete. Ovo ograničenje odgovornosti obuhvata, ali se ne ograničava na, slanje bilo koje vrste virusa koji bi mogli da oštete korisnikovu opremu, oštete mehaničke ili elektronske uređaje, komunikacione linije, telefonske ili bilo koje druge probleme u uspostavljanju veze (npr. ukoliko niste u stanju da se povežete na vaš internet provajder ), neovlašćen pristup, krađu, probleme sa provajderoom, obustave ili bilo kakve druge probleme u vezi sa radom ili višom silom. ILIRIKA Investments a.d. ne garantuje stalni, neometani ili sigurni pristup internet sajtu.

ILIRIKA Investments a.d. nije odgovorna za bilo koji gubitak ili oštećenje koje se javlja zbog informacije (bez obzira na njenu tačnost) koja je uzeta u obzir od strane korisnika i koja je objavljena na sajtu, ili bilo kog vida proizvoda ili usluge koji su dobijeni preko povezanih sajtova. Korisnik je odgovoran za proveru tačnosti, verodostojnosti i upotrebljivosti svakog mišljenja, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan na ovom internet sajtu ili na drugim povezanim sajtovima. Molimo vas da se posavetujete sa odgovarajućim stručnim licima u vezi sa razmatranjem svakog podatka ili informacije objavljenih na ovom internet sajtu i povezanim sajtovima pre njihovog korišćenja za obavljanje poslova sa zaposlenima u kompaniji ILIRIKA Investments a.d. ili drugim odgovarajućim stručnim licima.

Sve informacije o uslugama kompanije ILIRIKA Investments a.d. Beograd dostupne su na www.ilirika.rs. Tarifnik kompanije ILIRIKA Investments a.d., Pravila i procedure poslovanja, Evidencija pritužbi klijenata, kao i drugi dokumenti kompanije ILIRKA Investments a.d. dostupni su na stranici Dokumenti društva. Korisnik internet sajta slaže se i prihvata objavljene dokumente svojom posetom internet sajta kompanije ILIRIKA Investments a.d.